Dating ru kis18

Rated 3.82/5 based on 665 customer reviews

Sepsë prei zëmrese dafine mendime te ke Uia^ vrasa 3 ndun§ sina, kurvenia^ MAT0EU XV.

E£e nuke po merni vest, se ts' do ga Ki hun nde goyet, sdrup nde barkut, 18 eoe ndsirete prei te dal'unit: Por ato 1B dal'ine prei goyese, 19 da^ine prei zëmrgse; e^e keto perlueyne nierine.

Por ai upergëlt, e #a, Nuk' aste mire me mafe nieri buken' e diel'mvet, e me ua 27 hë^une kelusvet ltenvet.

Mbasandai ayo er£i, eoe e 26 aouronte, tue £ane, Zot, ndimo-me.

30 EJe eri9ne tek ai sume gindeye, la kisine me vëtehe te tsale, te vërbçte, sur Ja, dore-tsunga, ede sume te tiere; eoe 31 i hotfne perane kambevet Iesuit: ede ai i sendosi : kala sa umerekuliiene gindeya, kur pane sur Ja tue fol'une, dore-tsunga sendosune, te tsale tue ëtsune, e Je te verbete tue pame: ede Tavduene Perendin' e Israelit. EJe si muer state buket' e de pëslate, ufal' ndërs, ede 32 MAT0EU XVI.

Atehere e muerne vesr, se nuke #a me pasune kuydes prei brumit bukese, por prei mesimit Farisevet e Saddukevet.

13 EJe Iesui kur er Ji mb' anet e Kaisarise Filippit, pueste disëpuyt' e vet, tue tfane, Tsili #one niërezite, se yam un' i 1 4 bir' i nieriut ?

EJe ata ]£i hangren lsinç kater mlye bufa, vets gravet, e tsunavet vogile. Hipokritena, falien' e laelit dini me e ngofune; por senet' e 4 kohevet nukç mundeni?

EJe disëpuyt' e ati i #one, Ku na gindene kptil nde skretl kala buke, sa te ngihete kala gindeye? 37 EJe hangren te gi Oe, e unginç: ede ngritne teperitsen' e 38 tsopavet, state sporta plot. Por ai upergek, e u #a atuneve, Kur bahete mbramie, #oni, se kd me 3ubam§ Koh' e mire: sepsë kieli ast' i kul L E$e nde mengës, se Sot Id me ubame dimene: sepsë loeli ast' i kuk, e i vranete.

Leave a Reply